CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ TRUNG TÂM THIÊN THẦN NHỎ NINH BÌNH

  1. Giám đốc

Là người đứng đầu, chịu trách nhiệm quản lý nhân sự và công tác trị liệu. Có trách nhiệm phân công chỉ đạo nhân viên thực hiện tốt công tác chuyên môn cũng như mọi công tác khác của tổ chức để hoàn thành nhiệm vụ được giao, quyết định khen thưởng, xử lý vi phạm đối với mọi nhân viên, hợp đồng lao động của tổ chức khi vi phạm, nhận xét đánh giá công tác của từng nhân viên  trong tổ chức hàng năm, bố trí sắp xếp nhân viên vào những bộ phận chuyên môn hợp lý để phát huy năng lực, cũng như bố trí đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn.

  1. Phó Giám đốc chuyên môn

Là người chịu trách nhiệm quản lý chuyên môn, xây dựng nội dung, chương trình can thiệp theo mục tiêu trọng tâm 6 tháng và kế hoạch can thiệp cá nhân theo từng tháng; giúp Giám đốc kiểm soát, giám sát các hoạt động can thiệp, trị liệu và chăm sóc tại Trung tâm.

  1. Phó Giám đốc hành chính

Là người chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất, trang thiết bị và công tác hậu cần phục vụ cho hoạt động chăm sóc, giáo dục và trị liệu tại Trung tâm.

Đồng chí Bùi Thị Thu giám đốc trung tâm đã trao quyết định bổ nhiệm PGĐ hành chính và PGĐ chuyên môn cho đồng chí Phạm Trung Kiên và đồng chí Trịnh Thị Thanh Hoa

4 Ban cố vấn và hội đồng khoa học

Là những chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, có kiến thức và kỹ năng đối với hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật, đang tham gia công tác tại các cơ quan khác nhau trong và ngoài tỉnh, có trách nhiệm định hướng, tư vấn để hoạt động chuyên môn đảm bảo đúng nội dung và yêu cầu trong từng thời kỳ và từng giai đoạn phát triển của trẻ.